Seurakunta

Yhdyskuntajärjestys

KURIKAN KOTISEURAKUNTA

KURIKKA HEMFÖRSAMLING

THE HOME CONGREGATION OF KURIKKA

____________________________________________________________________

YHDYSKUNTAJÄRJESTYS

Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 24 .05.2019

1§  Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Kurikan Kotiseurakunta ja sen kotipaikka on Kurikka.

2§  Tarkoitus ja toimintamuodot

Kurikan Kotiseurakunta on itsenäinen uskonnollinen yhdyskunta.

Yhdyskunnan tarkoitus on olla Raamatullista totuutta rakastavien ja noudattavien henkilöiden yhdistävänä tahona, ja toimia Raamatullisella pohjalla sekä kotimaassa, että ulkomailla. Yhdyskunta perustaa toimintatapansa Raamattuun ja sitoutuu Jeesuksen Kristuksen antamaan lähetyskäskyyn sekä Uuden testamentin apostoliseen oppiin. Yhdyskunnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.

Yhdyskunnan toimintamuodot ovat:

 • evankeliumin julistaminen eri paikoissa kuten kodeissa, seurakunnissa, vankiloissa, kouluissa ja eri laitoksissa
 • Raamatun opettaminen
 • Jumalanpalvelus- ja julistustilaisuuksien järjestäminen
 • muiden tilaisuuksien kuten juhla-, hautajais-, musiikki-, konsertti-, kaste-, vihki-, siunaamis- , nuoriso-, – koulutus-, kerho-, pyhäkoulu-, huutokauppa- ja lounastilaisuuksien järjestäminen
 • leirien järjestäminen
 • huoneistojen, kiinteistöjen, omaisuuden sekä leiri- ja retkeilyalueiden vuokraaminen tai ostaminen tarkoitustaan varten Kurikan kaupungista tai sen ulkopuolelta
 • levittää painotuotteita, äänitteitä, harjoittaa radio- ja TV-toimintaa ja sähköistä tiedonvälitystä
 • sosiaalinen avustustoiminta, lähetys- ja kehitysaputyö
 • kolehdin kerääminen, lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen ja asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksien toimeenpaneminen

 

 

3§  Jäsenet

Vanhimmisto pidättää oikeuden ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet.
Yhdyskunnan jäseneksi voidaan jäsenhakemuksella ottaa uskoon tullut ja uskovana upotuskastettuja ihmisiä. Yhdyskunta ei ota jäseneksi alaikäisiä lapsia, joita ei ole uskovana upotuskastettu.


Yhdyskunnan jäsenyys edellyttää, että henkilö ei ole samanaikaisesti muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen.
Jäsen erotetaan seurakunnasta tarvittaessa, jos hänen katsotaan luopuneen uskosta tai seurakunnan opetuksen mukaisista elämäntavoista. Ennen mahdollisen erotuspäätöksen tekemistä asianomaisen kanssa keskustellaan ja hänelle annetaan aikaa tehdä parannus.
Ellei asianomainen henkilö tee parannusta, hänet tarvittaessa erotetaan.

Kurikan Kotiseurakunnasta voi myös itse erota omasta halustaan.

Yhdyskunta ei peri jäsenmaksuja.

4§  Yhdyskunnan hallitus

Yhdyskunnan hallituksena toimii vanhimmisto, johon kuuluu vanhimmiston valitsemat jäsenet. Vanhimmistossa tulee olla vähintään 4 jäsentä ja enintään 20 jäsentä. Vanhimmiston toimikausi on kaksi vuotta.

Ylintä päätösvaltaa yhdyskunnassa käyttää vanhimmisto. Vanhimmiston päätöksissä edellytetään ¾:n äänienemmistöä. Vanhimmisto pyytää yhdyskunnan vuosikokoukselta päätöstä tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisista muista asioista.

Kurikan Kotiseurakunnan vanhimmat nimetään perustamiskokouksessa. Vanhimmiston kokous valitsee tarvittaessa uusia jäseniä vanhimmistoon. Vanhimmistoon valitaan jäseneksi ainoastaan miehiä (Perusteena Raamatun kirjoitukset, esim. Tiit. 1. 5-9.). Vanhimmiston jäsenen vapauttamisesta tehtävästään päättää vanhimmisto.

Vanhimmisto valitsee keskuudestaan seuraavat luottamushenkilöt:

 • puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka eivät saa olla työsopimussuhteessa yhdyskuntaan,
 • sihteerin, taloudenhoitajan, isännöitsijän ja muut tarvittavat luottamushenkilöt.


Vanhimmisto edustaa yhdyskuntaa. Yhdyskunnan nimen kirjoittaa vanhimmiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Nimenkirjoitusoikeus on myös sihteerillä, taloudenhoitajalla ja isännöitsijällä., kullakin yksin.

Vanhimmiston tehtävänä on:

 • edustaa yhdyskuntaa ja käyttää ylintä päätösvaltaa
 • suunnitella, johtaa ja valvoa yhdyskunnan toimintaa ja opetusta
 • pitää huolta yhdyskunnasta ja sen jäsenistä
 • hoitaa yhdyskunnan hallintoa ja taloutta
 • kutsua koolle yhdyskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • pitää jäsenrekisteriä tietosuoja-asetukset huomioiden ja tehdä lain mukaiset ilmoitukset rekisteriviranomaisille.

Vanhimmistoveljet ovat työstään vastuussa Jumalalle ja yhdyskunnalle. Vanhimmat toimivat tiiminä luottaen Jumalan apuun ja Pyhän Hengen ohjaukseen. Päätöksentekoa ohjaa Raamattu.

Vanhimmisto asettaa tarvittaessa toimikuntia, kuten nuortentyö- , mediatyö-, evankeliointi- , lapsityö- ym. toimikuntia. Toimikunnat toimivat vanhimmiston alaisuudessa, toteuttavat vanhimmiston toimeksiantoja ja kokoontuvat toimikunnan puheenjohtajan kutsusta valmistelemaan asioita vanhimmiston päätettäväksi. Vanhimmisto valitsee kuhunkin toimikuntaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä ja toimikuntien puheenjohtajat. Toimikuntien tehtävistä päättää vanhimmisto.  

Jos vanhimmiston jäsen tai yhdyskunnan työntekijä viettää paheellista elämää, ryhtyy toimimaan tai opettamaan yhdyskunnan opetuksen periaatteiden tai arvojen vastaisesti, toimii yhdyskuntaa vahingoittavalla tavalla, menettää luottamuksensa tai muusta syystä edellytyksensä toimia näissä tehtävissä, hänet on viipymättä vapautettava tehtävästään, ottaen kuitenkin huomioon, mitä työsopimuslaissa säädetään. Vapauttamisesta päättää vanhimmisto asianomaista kuultuaan.

5§ Yhdyskunnan vuosikokous, tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yhdyskunnan vuosikokous pidetään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä vanhimmiston määräämänä aikana. Vanhimmiston on toimitettava viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta tilikauden tilinpäätös ja muu tarvittava selvitys tilintarkastajalle. Yhdyskunnan tilit tarkastaa yksi tilintarkastaja. Vuosikokous vahvistaa yhdyskunnan tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhdyskunnankokoukset kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen
kokousta.

Vuosikokouksessa tiedotetaan uskonnollisen yhdyskunnan jäsenille seuraavat asiat:

1) Vuosikokouksen kokousvirkailijoina toimii vanhimmiston nimeämät puheenjohtaja ja sihteeri.

2) Todetaan vuosikokouksen päätösvaltaisuus.

3) Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta.

4) Esitetään tilintarkastajan lausunto päättyneen tilikauden tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7) Valitaan tilintarkastaja

8) Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle.

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6§ Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta päättää vanhimmisto. Jäsenille voidaan antaa mahdollisuus tulla kuulluksi.

7§ yhdyskunnan purkautuminen

Yhdyskunnan purkautumisesta päättää virallinen yhdyskunnan kokous. Purkautumista koskeva asia on tullakseen voimaan käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdyskunnan kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi. Purkautumispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistö. Kokouskutsussa on mainittava purkautumisesta.


8§ Varojen käyttö yhdyskunnan purkautuessa

Yhdyskunnan purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi, sen varat käytetään yhdyskunnan

tarkoituksen edistämiseen vanhimmiston määräämällä tavalla. Varoja ei saa jakaahenkilöjäsenten kesken.

One Comment

 • kotiseurakunta

  Joo. Samat ajat on kokouksilla edelleen. Kokousajat löytyy nettisivuilta. T: Antti/Kotiseurakunta

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.