Seurakunta

Johtosääntö

KURIKAN KOTISEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1§ JOHTOSÄÄNTÖ

Johtosääntö on alempi säädös kuin Kurikan Kotiseurakunnan yhdyskuntajärjestys,

joten ristiriitatilanteessa toimitaan yhdyskuntajärjestyksen määrittämällä tavalla.

Kurikan Kotiseurakunnan jäseneksi voidaan ottaa myös siirtotodistuksen kautta.
Henkilö, joka haluaa siirtyä Kurikan Kotiseurakunnan jäseneksi, ottaa yhteyttä Kurikan Kotiseurakunnan vanhimmistoon/pastoriin tai vaihtoehtoisesti pyytää nykyisen seurakunnan pastoria/vanhimmistoa ottamaan yhteyttä Kurikan Kotiseurakunnan vanhimmistoon/pastoriin. Ennen Kurikan Kotiseurakunnan jäseneksi siirtymistä, henkilön kanssa käydään keskustelu ja henkilö täyttää jäsenhakemuksen. Henkilöä ei voida liittää siirtotodistuksella Kurikan Kotiseurakuntaan yksin hänen omasta aloitteestaan. Kurikan Kotiseurakunnan jäseneksi ottamisesta ilmoitetaan siirtoilmoituksen tehneelle seurakunnalle. Kurikan Kotiseurakunnasta pois siirtyvä henkilö toimittaa siirtotodistuksen itse seurakuntaan mihin on liittymässä. Jäsenyys Kurikan Kotiseurakunnassa lakkaa silloin, kun henkilö siirtyy toiseen seurakuntaan ja täyttää Kurikan Kotiseurakunnasta eroamisilmoituksen.

2§ USKON PÄÄKOHDAT

Nämä Kurikan Kotiseurakunnan uskon pääkohdat pohjautuvat Raamattuun ja ovat samat kuin Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohdat (hyväksytty seurakuntien talvipäivillä Seinäjoella 19.01 2001).

2.1 Raamattu

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

2.2. Jumala

On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

2.3  Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

2.4 Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

2.5 Pyhä Hengen työ

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti niin, että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

2.6. Seurakunta

Seurakunta on Jeesuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

Kurikan Kotiseurakunnan  tehtävänä on tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Kurikan Kotiseurakunnalla (ent. Kurikan Helluntaiseurakunnalla)  on Kurikassa historiaa vuodesta 1955, joten sillä on vahva historia kurikkalaisessa kristillisessä toiminnassa.

Teemme yhteistyötä Helluntaiherätyksen yhteisten rekisteröityjen yhdistysten (Hyry), kuten FIDA:n kanssa sekä haluamme pitää yllä ns. veljesyhteyttä muiden Suomen helluntaiseurakuntien kanssa, vaikka olemmekin itsenäinen uskonnollinen yhdyskunta.

 

2.7 Kaste
Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.

2.8 Ehtoollinen
Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

2.9 Kuolema ja ylösnousemus
Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

2.10 Jeesuksen tulemus ja iankaikkisuus
Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

 

 

3§ KÄYTÄNNÖN TOIMINTA

3.1 Jäsenet

Jäsenten aseman ja oikeuksien suhteen toimitaan siten, kuin yhdyskuntajärjestyksessä on määritelty.

Yhdyskunta hyväksyy vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Yhdyskunnan näkemyksen mukaan henkilön sukupuoli määräytyy ja ilmenee selkeästi syntymähetkellä.

Yhdyskuntajärjestyksessä sanotut oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhdyskunnan varsinaisia jäseniä.

3.2 Ulkojäsenet

Yhdyskuntaan ei oteta ulkojäseniä.

3.3 Yhdyskunnan kokous

Yhdyskunnan kokouksen tarkoitus on kuvattu yhdyskuntajärjestyksen pykälässä 5§.

Yhdyskunnassa voidaan järjestää myös seurakunnankokouksia, jotka eivät ole virallisia kokouksia ja joissa ei tehdä juridisesti sitovia päätöksiä.

3.4 Vanhimmisto

Vanhimmisto johtaa seurakuntaa siten, kuin yhdyskuntajärjestyksessä on määritetty.

3.5 Johtava pastori

Yhdyskunnan operatiivisena johtajana toimii vanhimmiston alaisuudessa Kurikan Kotiseurakunnan johtava pastori. Hänet valitaan tehtäväänsä vanhimmiston päätöksellä.

Johtava pastori valvoo yhdyskunnan työtä kotimaassa ja lähetyskentillä.

3.6 Pastorit ja muut toimihenkilöt

Tehtävänsä toteuttamista varten yhdyskunnalla on tarvittaessa pastoreita sekä vanhimmiston tarpeellisiksi katsomia muita toimihenkilöitä. Pastorit toimivat toimenkuvansa mukaisesti ja vastaavat oman toimialansa kehittämisestä ja hoidosta. Pastorit,  lähetystyöntekijät ja muut työntekijät valitaan tehtäviinsä vanhimmiston päätöksellä.

 

4§ TOIMITUKSET

4.1 Kaste

Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettavan edellytetään liittyvän kristilliseen seurakuntaan.

4.2 Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa Hän on Henkensä kautta läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Herran pyhää ehtoollista vietetään seurakunnassa Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaisesti. Vanhimmisto päättää ehtoollisen viettoon liittyvistä käytännöistä ja ajankohdista.

4.3 Avioliittoon vihkiminen
Avioliittoon vihkiminen toimitetaan miehen ja naisen välillä. Yhdyskunta hyväksyy vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Yhdyskunnan näkemyksen mukaan henkilön sukupuoli määräytyy ja ilmenee selkeästi syntymähetkellä.

4.4 Lasten siunaaminen

Lapsi voidaan vanhempien toivomuksesta rukouksin siunata Jeesuksen antaman esimerkin mukaan.

4.5 Hautaaminen

Vainaja haudataan kristillisen tavan mukaan. Hautaamisessa noudatetaan seurakunnan tavanomaisia hautausmenoja sen mukaan, kuin omaiset ja hautauksen toimittaja siitä sopivat. Siunaamisen toimittava henkilö huolehtii, että seurakunnan kukat lasketaan tilaisuudessa.

 

5§ MUUT MÄÄRÄYKSET

5.1 Oikeus vihkimisestä kieltäytymiseen
Yhdyskunnan vihkioikeuden haltijalla on omantuntonsa ja vakaumuksensa perusteella oikeus kieltäytyä vihkimästä avioliittoon.

5.2 Rippisalaisuus
Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa uskottua asiaa ei saa ilmaista, eikä myöskään sitä henkilöä, joka sielunhoitajalle on uskoutunut. Jos joku yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen olevan hankkeissa, sielunhoitajan on kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu siihen, sielunhoitajan on kerrottava hyvissä ajoin ja varovasti asiasta viranomaisille. Se on suoritettava kuitenkin niin, ettei asianomainen suoraan tai välillisesti tule siitä ilmi. Ilmoitusvelvollisuuden suhteen on toimittava siitä annetun lain mukaisesti.

5.3 Vaitiolovelvollisuus
Yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustehtävässä oleva ei saa käyttää hyödykseen, eikä ilman asianosaisen lupaa ilmaista asemassaan tietoon saamaansa seikkaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi. Tämän lisäksi vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu asianomaisen terveydentila tai seikka, jota asian laadun vuoksi ei muutoin tulisi ilmaista.

5.4 Ilmoitukset syntymästä ja kuolemasta
Jos lapsi halutaan rekisteröidä yhdyskuntaan kuuluvaksi, on väestörekisterikaavake toimitettava seurakunnan jäsenluettelonhoitajalle täytettäväksi. Jäsenen yhdyskuntaan kuulumattoman puolison kuolemasta tulee ilmoittaa seurakunnan jäsenluettelonhoitajalle siviilisäädyn muuttamista varten.

6§ JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Yhdyskunnan johtosääntöä voidaan muuttaa vanhimmiston enemmistön päätöksellä.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.